Transparantieverklaring

in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

  1. De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn: Beatrijs Verbeken (zaakvoerder Aalsters Vertaalbureau) Paardendries 41, 9300 AALST, 003253783389, info@aalsters-vertaalbureau.be  
  2. De verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst voor vertaling tussen de klant  en de betrokkene die gesloten werd of zal gesloten worden. Voor facturatiedoeleinden is de verstrekking van persoonsgegevens tevens gebaseerd op een wettelijke verplichting die rust op de verwerkingsverantwoordelijke. De verstrekking van deze persoonsgegevens is dan ook een noodzakelijke voorwaarde voor deze overeenkomst of deze wettelijke verplichting. Indien de betrokkene deze persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat de bovenvermelde overeenkomst niet uitvoerbaar is.
  3. De persoonsgegevens van de betrokkene zijn afkomstig van: de betrokkene zelf
  4. De persoonsgegevens van de betrokkene worden mogelijkerwijs meegedeeld aan derden/verwerkers (onderaannemers) waarmee wij bindende overeenkomsten hebben gesloten waarin passende of geschikte waarborgen worden bepaald opdat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
  5. De persoonsgegevens van de betrokkene worden mogelijkerwijs doorgegeven aan ontvangers in een derde land. Wij garanderen dat wij met deze ontvangers bindende overeenkomsten hebben gesloten waarin passende of geschikte waarborgen worden bepaald opdat de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.
  6. Persoonsgegevens  worden bewaard voor zo lang noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.
  7. De betrokkene heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  8. Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  9. De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. 02/274 48 00, e-mail: commission(at)privacycommission.be
  10. Via de cookies op onze website doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bedoelde profilering. Wij doen aan geautomatiseerde besluitvorming om u beter van dienst te kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit aangeven op de website. Indien u dit doet, kunnen wij echter niet garanderen dat alle via onze website aangeboden diensten optimaal functioneren.